czwartek, 30 marca 2017

Porady prawne w Konsulacie RP w Sydney

Prawnicy, Iwona Pruszyńska reprezentująca firmę Concordia Australia Polish Lawyers oraz Rafał Rogusz z kancelarii prawnej Benefit Legal Lawyers zapraszają  na spotkanie poświęcone zagadnieniom prawa spadkowego w Polsce i w Australii, które odbędzie się 6 kwietnia br. o godzinie 18.30 w Konsulacie (10 Trelawney St, Woollahra NSW). 
 
Iwona Pruszyńska jest prawnikiem prawa polskiego prowadzącym w Sydney kancelarię Concordia Australia Polish Lawyers.
Rafał Rogusz jest prawnikiem prawa australijskiego i właścicielem kancelarii prawnej Benefit Legal Lawyers w Sydney.
Na spotkaniu poruszone zostaną następujące zagadnienia i różnice między australijskim i polskim prawem spadkowym:
1. Sporządzenie testamentu;
2. Dziedziczenie ustawowe w Polsce i w Australii;
3. Roszczenia spadkowe;
4. Prawo do zachowku;
5. Znaczenie rozwodu w prawie spadkowym;
6. Dziedziczenie między partnerami de facto i uprawnienia nieślubnych dzieci do dziedziczenia.
Będzie również możliwość dyskusji i zadawania pytań prowadzącym.
Podczas spotkania zostanie też zaprezentowana ekspozycja portretów utalentowanej polskiej rysowniczki z Londynu, Amandy Haze.  
 
 Konsulat Generalny RP w Sydney

sobota, 25 marca 2017

Komunikat Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej ws. Adama Gajkowskiego


Komunikat Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) odnośnie votum nieufności i wykluczenia ze składu Prezydium RNPA p. Adama Gajkowskiego

Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) informuje, że podczas obrad  Prezydium w dniu 18 lutego 2017 roku przedyskutowano wypowiedź członka Prezydium RNPA, p. Adama Gajkowskiego, opublikowaną w „Pulsie Polonii” w dniu 6 listopada 2016 roku pt. „Z Adamem Gajkowskim o lustracji”, a skierowaną częściowo pod adresem obecnego Prezydium RNPA. Dyskusja odbyła się w obecności i z udziałem autora wypowiedzi p. Gajkowskiego i zakończyła się przegłosowaniem, w głosowaniu tajnym, votum nieufności dla p. Gajkowskiego, jako członka Prezydium RNPA (bez głosu sprzeciwu, z jednym głosem wstrzymującym się).

Po ustaleniu implikacji statutowych i organizacyjnych jakie wynikają z otrzymania przez aktywnego członka Prezydium RNPA votum nieufności, na kolejnym zebraniu Prezydium w dniu 23 lutego br., również w obecności p. Gajkowskiego, przedłożono pod głosowanie wniosek o wykluczenie p. Gajkowskiego z Prezydium RNPA. Złożony wniosek przegłosowano w głosowaniu jawnym, w obecności p. Gajkowskiego na Jego niekorzyść (bez głosu sprzeciwu, z jednym głosem wstrzymującym się).

Poniżej, Prezydium wyjaśnia i uzasadnia swoje stanowisko oraz podjęte decyzje w sprawie będącej przedmiotem dyskusji podczas obrad 18 i 23 lutego br. 

W wypowiedzi opublikowanej 6 listopada („Z Adamem Gajkowskim o lustracji”), członek Prezydium RNPA p. Gajkowski sklasyfikowal typy agentur, które mogą, bądź działają w środowiskach polonijnych, i w tym kontekście działaniom obecnego Prezydium RNPA przypisał typ „agentury wpływu”. Poniżej fragment opublikowanej wypowiedzi p. Gajkowskiego (całość pod: http://www.zrobtosam.com/PulsPol/Puls3/index.php?sekcja=3&arty_id=16162):

„agentura może być różnego stopnia. To może być agentura tylko i wyłącznie takich ludzi, którzy donosili na działaczy polonijnych (...). To może być agentura typu wojskowego, postsowieckiego, (...) może być agentura wpływu, która nie działa na zasadzie donosów, tylko wykonuje konkretne działania. Gdy np. trzeba napisać jakiś artykuł dlaczego Polonia ma być apolityczna, ta agentura staje w jednym szeregu i pisze o tym”.

Prezydium uznało, że ostatnia z wymienionych przez p. Gajkowskiego typ agentur („agentura wpływu”), poprzez szczególny przykład formy jej działania jaką podał Autor - „Gdy np.  trzeba napisać jakiś artykuł dlaczego Polonia ma być apolityczna, ta agentura staje w jednym szeregu i pisze o tym” - bezpośrednio odnosi się do działań obecnego Prezydium RNPA. Wynika to stąd, iż Prezydium RNPA, w swoim Komunikacie sygnowanym przez Prezesa RNPA (http://www.zrobtosam.com/PulsPol/Puls3/index.php?sekcja=1&arty_id=15220) oraz Komentarzu podpisanym przez Rzecznika RNPA (http://www.zrobtosam.com/PulsPol/Puls3/index.php?sekcja=1&arty_id=15227) opublikowanych w „Pulsie Polonii” w styczniu 2016 roku, wyjaśnia statutowy zapis o apolityczności RNPA, zatem, stwierdzeniem p. Gajkowskiego, wpisuje sie tym samym w typ „agentury wpływu”. Biorąc pod uwagȩ fakt, że p. Gajkowski, jako członek Prezydium RNPA, zna publikacje Prezydium oraz zna i rozumie statut RNPA, w tym zapis o apolitycznosci organizacji, członkowie Prezydium uznali wypowiedź p. Gajkowskiego za jednoznaczne, bezpośrednie i bezpodstawne oskarżenie o agenturę pod adresem Prezydium RNPA.

Prezydium RNPA, 18-go lutego br. podczas pierwszych obrad w pełnym składzie po publikacji testu „Z Adamem Gajkowskim o lustracji” (6.11.2016), poprosiło p. Gajkowskiego o stosowne wyjaśnienia. W trakcie dyskusji, kilkakrotnie ponawiane pod adresem p. Gajkowskiego propozycje kompromisu, np. w formie publikacji sprostowania i przeprosin pod adresem Prezydium RNPA i jego członków, zostały przez p. Gajkowskiego odrzucone. Swoich propozycji rozwiazania konfliktu p. Gajkowski nie przedstawił. W obronie dobrego imienia Prezydium i organizacji którą reprezentuje, przedłożono pod głosowanie wniosek o votum nieufności dla p. Gajkowskiego jako czlonka Prezydium RNPA. Wniosek przegłosowano na niektorzyść p. Gajkowskiego. Na kolejnym zebraniu Prezydium w dniu 23 lutego br., również w obecności p. Gajkowskiego, przedłożono pod głosowanie wniosek o wykluczenie Go z Prezydium RNPA, jako członka który utracil zaufanie pozostałych członkow Prezydium. Przed głosowaniem, w otwartej dyskusji, nikt z uczestników zebrania nie zabrał głosu. Złożony wniosek również przegłosowano na niekorzyść p. Gajkowskiego.

Prezydium podkreśla, że decyzje o wykluczeniu p. Gajkowskiego ze składu Prezydium podjȩto w oparciu o zapisy statutowe dotyczące członka Prezydium RNPA który utracił zaufanie pozostałych członkow tego gremium, a wybranego na tȩ funkcjȩ podczas Zjazdu Delegatów w trybie zwyklym, przewidzianym w statucie RNPA, jak to miało miejsce w przypadku p. Gajkowskiego. Prezydium informuje również, że skierowało wniosek do Komisji Arbitrażowej z prośbą o weryfikację podstaw statutowych i zastosowanej procedury w wyniku której wykluczono p. Gajkowskiego z Prezydium RNPA. Cały incydent i jego konsekwencje będą również przedmiotem dyskusji na 49. Zjeżdzie Delegatów w maju br.

Prezydium wyraża nadziejȩ, iż wykluczając ze swego składu p. Gajkowskiego w niczym nie narusza statusu i powagi działań p. Gajkowskiego jako członka Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP. Prezydium potwierdza przy tym swoje uprzednie stanowisko, że p. Gajkowski, niezależnie od tego czy jest, bądź nie jest członkiem Prezydium RNPA, nie posiada mandatu reprezentanta zorganizowanej Polonii australijskiej w Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP. Prezydium przypomina, że żadna organizacja polonijna w Australii, w tym RNPA, nie otrzymała zaproszenia do wyboru swojego przedstawiciela do Rady Konsultacyjnej, zatem takiego wyboru nie dokonała. Pan  Gajkowski został czlonkiem Rady Konsultacyjnej z nominacji Marszałka Senatu RP i jako taki pozostaje reprezentantem p. Marszałka w Polonii australijskiej (z nieznanym bliżej zakresem obowiązków i kompetencji). Taka rola członka reaktywowanej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP pozostaje nowością w relacjach Polonii australijskiej z instytucjami parlamentarnymi w Polsce i wszyscy siȩ tej nowej sytuacji uczą, p. Gajkowski również. Życzmy wiȩc sobie wzajemnie, dla dobra Polonii australijskiej, by owa nauka i zdobywana wiedza nie zostały zbyt szybko zapomniane.

W imieniu Prezydium RNPA

Ita Szymanska
Rzecznik
21 marca 2017 r.

wtorek, 21 marca 2017

Komunikat o dofinansowaniach z Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej

 
Informacja Komitetu Administratorów

Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga
o dofinansowaniach projektów polonijnych w rundzie z lutego 2017 r.

Sydney, 04/03/2017
W dniu 4 marca 2017r. Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga

przyznał dofinansowanie następujących projektów polonijnych, łącznie w wysokości $3,500.00.

• Kujawy - Sydney Song and Dance Ensemble $560.00 dofinansowanie na występy na Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie, w Polsce;

• Polish Scouting Association ZHP in Australia $300.00 renowacja nowo otrzymanego pomieszczenia w Marayong;

• Polish Educational Society $690.00
organizacja obchodów 3 Maja w trzech szkołach;

• Polish Song and Dance Ensemble „Lajkonik" $500.00 dofinansowanie na występy zespołu w Nowej Zelandii;

• Polish Seniors Club in ACT $100.00 dofinansowanie organizacji spotkań kulturalnych i odwiedzin seniorów w domach opieki;

• Polski Zespół Wokalno-Taneczny "Łowicz" $300.00
dofinansowanie zakupu kontenera na przechowywanie strojów;

• Friends of Chopin, Australia $350.00
dofinansowanie nagród w konkursie 3rd International Chopin Piano Competition;

• Kosciuszko Heritage Inc $300.00 na organizację wystaw fotograficznych o tematyce związanej z Rokiem Kościuszki 2017; • Australian International Research Institute $100.00 dofinansowanie na opłatę utrzymania domeny internetowej organizacji;

• Towarzystwo Sztuk Pięknych, Canberra $100.00
dofinansowanie zakupu dekoracji na imprezy, pokrycie kosztów ulotek i zaproszeń;

• Polish Teachers Association, NSW, $100.00 dofinansowanie wystawienia w Ashfield Boys High School sztuki ‘Działka’ przez polski teatr ‘Mam Teatr’;

• Teatr Fantazja Inc. $100.00 dofinansowanie na zakup rekwizytów do sztuki Branch" Juliusza Machulskiego i wystawianie jej na PolArt.

Fundusz Wieczysty przypomina dofinansowanym organizacjom o obowiązku nadsyłania w ciągu pięciu miesięcy sprawozdania o wykorzystaniu przyznanych funduszy. Formularz sprawozdania można dostać ze strony RNPA pod adresem
http://www.polishcouncil.org.au/index.php/dokumentacja-rady-naczelnej/76-fwpa-template-sprawozdanie-z-donacji-pdf
Przypominamy również, że w kolejnej rundzie przyznawania dotacji FWPA termin 15 sierpnia 2017 r. jest ostatecznym dla nadsyłania podań. Przypominamy, że nie będą rozważane podania od organizacji nie będących 15 sierpnia 2017 r finansowymi członkami Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, nie mających zapłaconych bieżących składek członkowskich, lub które nie złożyły sprawozdania z uprzednio otrzymanego dofinansowania Funduszu.

Formularz podania można dostać ze strony RNPA pod adresem
http://www.polishcouncil.org.au/index.php/dokumentacja-rady-naczelnej/44-fundusz-wieczysty-wniosek-zgoszeniowy. W formularzu należy podawać nazwę organizacji taką, jaka figuruje jako właściciel konta bankowego organizacji.

Andrzej Kozek

Sekretarz Komitetu Administratorów
Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej

Janusz Onyszkiewicz eventsniedziela, 12 marca 2017

Konkurs Stypendialny na rok 2017


Fundacja Kulturalna im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego zaprasza polską młodzież i studentów do wzięcia udziału w Konkursie Stypendialnym na rok 2017.

W konkursie stypendialnym mogą brać udział osoby polskiego pochodzenia                         w wieku 16 - 25 lat, zamieszkałe w Nowej Południowej Walii, które:

a.)   w roku 2016 ukończyły co najmniej dziesiątą klasę szkoły średniej, oraz dziesiątą klasę języka polskiego

b.)   biorą czynny udział w życiu poloni, w polskich organizacjach w Nowej Południowej Walii

c.)    zobowiązują się kontynuować studia języka polskiego w bieżącym roku i w latach następnych.

Jury konkursu przyzna laureatom kilka nagród pieniężnych.

Lauraci ze szkół podstawowych otrzymują nagrody książkowe. 

Nagrody będą wręczone podczas uroczystości z okazji Konstytucji 3 Maja

w sobotę 13 maja 2017 o godzinie 4 po południu w Klubie Polskim Ashfield.

 

Kandydaci zamierzający wziąć udział w Konkursie proszeni są o zgłoszenie swojego udziału poprzez wypełnienie forrmularzu podaniowego i przesłanie go wraz z wymaganymi dokumentami na adres załączony na formularzu w terminie do 30 kwietnia 2017.

Formularz należy wydrukować, a po odręcznym wypełnieniu i podpisaniu, wraz z wymaganymi załącznikami przesłać na jeden z dwóch adresów podanych poniżej:

W formie elektronicznej na email: northshore@polisheducation.org.au

Drogą pocztową : 

Scouter W. Szupryczynski

Cultural Foundation in Sydney

P.O. Box 818

Ashfield NSW 2131

 

Formularz zgłoszeniowy:

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na  email :  northshore@polisheducation.org.au

lub dzwoniąc na numer :  0402 387 034 Elżbieta Cesarski

 

Kilka słów o Fundatorze, o powstaniu i działalności Fundacji

Fundatorem Fundacji był Harcmistrz Witold Szupryczyński urodzony 9 lipca 1914 roku w Chełmży na Pomorzu. W 1924 roku wstąpił do gimnazjalnej drużyny harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. Po zakończeniu II wojny światowej wyemigrował do Australii. W Sydney wylądował w marcu 1950 roku. Oprócz działalności harcerskiej Witold Szupryczyński pełnił różne funkcje w Związku Polskim, Klubie Polskim w Ashfield i w Macierzy Szkolnej. Był wspaniałym wychowawcą dziatwy szkolnej i harcerskiej, duszą i sercem oddanym pracy społecznej.
Witold Szupryczynski był również współzałożycielem ośrodka rekreacyjnego „Bielany” nad rzeką Colo, przeznaczonego przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Organizował tam kolonie i obozy w zaciszu natury z dala od gwaru ulicznego. W dniu 3 maja 1979 roku Witold Szupryczyński został mianowany Harcmistrzem przez Naczelnika Harcerzy. Posiadał także odznaczenia kombatanckie oraz Złotą Odznakę 50-lecia Służby w Harcerstwie.

Fundacja Kulturalna im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego powstała z Jego inicjatywy i z nienaruszalnego kapitału ofiarowanego przez Niego w 1989 roku. Gest ten był wyrazem Jego troski o wychowanie młodzieży w duchu polskości, o nieustanną naukę języka polskiego, tak ważną w podtrzymywaniu naszej kultury i tradycji. Odsetki od kapitału powiekszonego o dotacje organizacji polonijnych i życzliwych osób prywatnych, śp. Janiny Neronowicz,  SPK , śp. Wiesi Szupryczyńskiej, Pani Natalii Kułakowskiej  są przyznawane każdego roku na uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Otrzymują je osoby polskiego pochodzenia zamieszkałe w Nowej Południowej Walii, uczące się języka polskiego w szkołach polskich i biorące czynny udział w uroczystościach polonijnych, wyłonione przez jury w konkursie stypndialnym. Są to nasi młodzi ambasadorowie, promujący polskość na antypodach.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Stypendialnym.

W imieniu Powierników  Fundacji  Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego
i Koła Akademików Polskich

Elżbieta Cesarska

czwartek, 9 marca 2017

"Polonijne Powstanie": 19 marca 2017. Zaproszenie

 

Polonijne Powstanie
Ostatnia Szansa - Glosowanie!
2 pm (14:00) - 19 Marca 2017 

Drodzy Państwo, 
proszę przyjąć nasze zaproszenie na “Polonijne Powstanie”, ktore zostało stworzone na naszym portalu Facebook: https://web.facebook.com/events/1834112766876211/

Proszę przeczytać informacje o tym wydarzeniu. 

19 Marca 2017 o godz. 2 pm. (14:00). 
Jeśli macie jakieś pytania, proszę nie wahac się z nami skontaktować.

PS.
Z okazji Dnia Kobiet wszystkim paniom, kobietom i dziewczynom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu. Życzymy by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze i byście zawsze czuły się doceniane.

piątek, 3 marca 2017

Koncert grupy „3 Laetare” w Marayong

Zapraszamy na koncert „3 Laetare” – poezja śpiewana i sacrosong w składzie: Ania – pianistka, Kasia, Magdalena – śpiew, Krzysztof – gitara.
W Niedzielę 12.03.2017 godz. 1230
Do Sali J.P. II w Marayong
 
Więcej informacji: Maria – 0425 250 623 / (02) 4751-1841
 
W imieniu Towarzystwa Polskiej Kultury
Maria Koter-Rosiak