niedziela, 16 czerwca 2013

45. Zjazd Delegatów Rady Naczelnej Polonii Australijskiej - sprawozdanie


45. Zjazd Delegatów Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

 

W dniach 8 - 9 czerwca 2013 w Brisbane, stolicy stanu Queensland, odbył się 45. Zjazd Delegatów Rady Naczelnej Polonii Australijskiej. Gospodarzem Zjazdu było Stowarzyszenie Polaków w Queensland.

 

W godzinach porannych w sobotę, 8 czerwca otwarto obrady 45. Zjazdu. Gości przywitał prezes Rady Naczelnej, dr Janusz Rygielski. Przewodniczącym Zjazdu został dr Włodzimierz Wnuk. Gość honorowy, konsul Daniel Gromann uczestniczył w pierwszym dniu obrad. W zjeździe uczestniczyli również goście – koledzy z organizacji polonijnych w Nowej Zelandii: Dorota Szymańska, prezes Związku Polskiego w Christchurch oraz Marian Ceregra, sekretarz Rady Polonii Nowozelandzkiej. Przybył także Jan Szuba z Melbourne, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego PolArt2015. Media Polonijne były reprezentowane przez SBS, 3ZZZ i Puls Polonii. Zjazd rozpoczęto krótką modlitwą, która poprowadził ks. Zenon Broniarczyk z parafii pw. Naszej Pani Zwycięskiej w Bowen Hills, Brisbane.

 

Wstępnie wydano 47 mandatów jedenastu organizacjom członkowskim (Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii – 20; Stowarzyszenie Polaków w Queensland – 8; Federacja Polskich Organizacji w Australii Płd. – 5; Związek Polaków w Hobart – 3; Rada Polonii w Australii Zachodniej – 2; Fundacja Kresy – Syberia – 2; Fundacja Polska w NPW – 1; Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej w Wiktorii – 1; Polska Macierz Szkolna w NPW – 2; Kościuszko Heritage – 1, Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej - 2). Z powyższych tylko trzy organizacje w pełni spełniły statutowe wymagania (Fundacja Kresy – Syberia, Związek Polaków w Hobart, Federacja Polskich Organizacji w Płd. Australii).

 

Wydane mandaty zapewniły wymagane kworum, więc otwarto 45. Zjazd Delegatów.

Na asesorów wybrano Annę Kurzak, Bożenę Iwanowską oraz Teresę Koronczewski a sekretarzami zjazdu zostały Grażyna Kornel i Barbara Andrusiewicz.

 

Następnych sześć organizacji członkowskich opłaciło składki członkowskie długo po terminie określonym w statucie Rady Naczelnej, w związku z czym komisja weryfikacyjna wstrzymała wydanie mandatów tym organizacjom. Statut Rady daje organizacjom członkowskim prawo odwołania się od decyzji komisji weryfikacyjnej do zjazdu. W głosowaniu delegaci zatwierdzili przyznanie dalszych 13 mandatów (Krajowe Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Australii – 5; Rada Organizacji Polskich w ATS – 3; Związek Polski w Newcastle – 2; Oddział Koła Armii Krajowej w NPW – 1; Zjednoczenie Kół Polek w Australii – 1; Związek Harcerstwa Polskiego w Australii – 1).

 

Federacja Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii wzbudziła poważne kontrowersje, ponieważ nie opłaciła składek członkowskich w roku 2012, a ponadto składki członkowskie za rok 2013 uregulowała miesiąc po terminie i ubiegała się o potrojenie liczby mandatów w porównaniu z rokiem 2011. Po dłuższej dyskusji i odwołaniu się do zjazdu, delegaci w głosowaniu przyznali Federacji 15 mandatów. Zobowiązano prezesa Federacji w NPW do uregulowania zaległych składek i przestrzegania ustawowych terminów opłat członkowskich w przyszłości.

 

W poczet organizacji członkowskich przyjęto nową organizację - Quo Vadis Conference, której przyznano jeden mandat.

 

Porządek obrad przyjęto z małymi poprawkami.

 

Następnie przyjęto protokół z 44. Zjazdu delegatów Rady Naczelnej z poprawkami. Podjęto kwestię przygotowania przyszłych protokołów w języku angielskim. Ustępujący Prezes Rady Naczelnej odczytał swoje sprawozdanie. Przedstawiono sprawozdanie finansowe Skarbnika, Komisji Rewizyjnej i Audytora/Rewidenta. Jadwiga Solka-Krajewska przedstawiła sprawozdanie Funduszu Wieczystego. Wyjaśniła, że dotacje przyznawane są wnioskodawcom należącym do struktur polonijnych lub posiadającym poparcie organizacji stanowych, działających w ramach Rady Naczelnej. Przewodniczący Komisji Arbitrażowej, Marian Pawlik odczytał sprawozdanie Komisji. Nawiązując do długo dyskutowanej na poprzednim Zjeździe sprawy sporu między byłym prezesem Rady Organizacji Polskich w Australijskim Terytorium Stołecznym a nowo ukonstytuowanym zarządem, delegatka Eva Roslan odczytała raport o decyzji rzecznika ds. rejestracji organizacji społecznych, który potwierdził prawomocność nowego zarządu, a tym samym zamknął sprawę. Małgorzata Kwiatkowska przedstawiła oddzielne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Naczelnej dotyczące Funduszu Wieczystego, w którym zalecono zrewidować regulamin Funduszu Wieczystego i opracować przejrzysty proces rotacji i zatwierdzania członków komitetu administracyjnego Funduszu. Komisja Rewizyjna podkreśliła, że komitet administracyjny Funduszu Wieczystego nie udostępnił ksiąg finansowych i jakichkolwiek innych dokumentów oraz korespondencji, co nie pozwoliło na ocenę procesu inwestowania kapitału i korzystania z konta operacyjnego.

 

W dyskusji nad sprawozdaniami poruszono następujące sprawy:

·         zwrócono się z prośbą o opublikowanie zasad przyznawania dotacji przez Fundusz Wieczysty oraz podanie terminów składania wniosków do publicznej wiadomości,

·         pochwalono zaangażowanie przewodniczącej Solki-Krajewskiej w prace Funduszu Wieczystego i podkreślono, że ocena działalności Funduszu przez Komisję Rewizyjną miała na celu udzielenie konstruktywnej pomocy dla usprawnienia funkcjonowania Funduszu, a Komisja Rewizyjna została skierowana do podjęcia kontroli na podstawie decyzji delegatów 44. Zjazdu,

·         zawiodła komunikacja pomiędzy prezydium Rady Naczelnej a Federacją w NPW i apelowano aby nowe prezydium poprawiło tę sytuację,

·         reprezentant Komitetu PolArt w Melbourne, Jan Szuba przedstawił skład komitetu następnego PolArtu i wstępne przygotowania do PolArtu 2015 w Wiktorii. Wyraził troskę o fundusze konieczne do przeprowadzenia tak znaczącej imprezy jak jest PolArt i nadzieję, ze komitetowi uda się zachęcić dużą liczbę sponsorów oraz poparł projekt powołania stałego komitetu PolArtu, który zapewnił by ciągłość doświadczeń,

·         delegat Związku Polaków w Hobart, Tomasz Prokop przedstawił kwestię dzielenia dochodu z PolArtu określoną regulaminem festiwalu i propozycją ostatniego komitetu PolArtu w Perth, która stwarza precedens i zagrożenie potencjalnym brakiem funduszów na następne festiwale,

·         prezes Związku Polaków w Christchurch, Dorota Szymańska podziękowała za zaproszenie na zjazd i możliwość poznania struktur i pracy Rady Naczelnej, a także za poparcie w Radzie Polonii Świata, co pozwoliło kolegom z Nowej Zelandii na uczestnictwo w zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy w Polsce w 2012 roku,

·         Marian Ceregra, sekretarz Rady Polonii Nowej Zelandii przedstawił historię powstania Rady oraz wyraził nadzieję na bliską współpracę z Polonią australijską,

·         sprawa wysokości składek członkowskich: Skarbnik proponowała, aby zwiększyć je do 130 dolarów od każdych 50 członków, Zygmunt Bieliński sugerował, aby je obniżyć (100 dolarów od każdych 100 członków),

·         ubolewano nad nierozwiązaną sprawą procesu sądowego pomiędzy Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów Koło nr 5 w Kanberze a Krajowym Zarządem Stowarzyszenia i brakiem chęci polubownego rozwiązania/porozumienia, co naraża Polonię australijską na kolosalne straty finansowe.

 

Konsul Generalny RP Daniel Gromman poprosił o głos i zwrócił się do delegatów dziękując za dotychczasową współpracę. Poinformował, że w połowie sierpnia kończy swoją kadencję i wraca z rodziną do Polski.

 

Wyznał, że będzie mile wspominał swą pracę w Australii, możność poznania Polonii i nawiązania kontaktów osobistych. Skorzystał z okazji, aby pożegnać się z delegatami przybyłymi na Zjazd oraz organizacjami jakie reprezentują.

 

Udzielił też kilku rad, m.in. sugerował, aby starać się o pomoc finansową Polski w organizowaniu dużych imprez (np. PolArtu czy Festiwali) poprzez pośredników, zarejestrowanych w Polsce, a którzy mają dobrą renomę i prawo stawania do przetargów/konkursów na wspólne przedsięwzięcia MSZ i Polonii, a także zadaniowe usługi/pomoc dla Polonii.

 

Po zamknięciu dyskusji przyjęto sprawozdania i udzielono absolutorium ustępującemu prezydium (67 za, 4 wstrzymujących się, 4 przeciw).

 

Przystąpiono do wyboru nowego prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.

 

Dwaj kandydaci na stanowisko prezesa, Leszek Wikarjusz z Queensland oraz Marian Pawlik z Wiktorii krótko przedstawili się i swoje programy dla Rady Naczelnej. Delegaci zadawali pytania. W tajnym glosowaniu delegaci wybrali Leszka Wikarjusza (39:36).  Przez aklamację wiceprezesem został Tomasz Prokop z Tasmanii.

 

Prezes Wikarjusz przedstawił nowe prezydium do którego weszli Basia Andrusiewicz (sekretarz, Queensland), Gosia Adamkiewicz (skarbnik, Queensland), dr Włodzimierz Wnuk (wice sekretarz, Wiktoria), Ita Szymańska (rzecznik, Queensland), Andrzej Strzemieńczyk-Gołkowski (administrator strony internetowej, Queensland), Małgorzata Kwiatkowska (NPW) oraz Ryszard Chaustowski (Południowa Australia).

 

W skład Komisji Arbitrażowej weszli Marian Pawlik (przewodniczący), Teresa Koronczewski, Bożena Iwanowska, Zygmunt Bieliński, Irena Janus-Olchowik, Edward Szczepański (wszyscy z Wiktorii) oraz Maciej Fibrych (Queensland).

 

Następnie wybrano Komisję Rewizyjną, do której weszli Aleksander Gancarz (ATS) oraz Marek Gierkowski, Józef Magoń, Janina Kłoda i Jan Suchowiecki (wszyscy z Queensland).

 

W niedzielę, 9 czerwca kontynuowano obrady po Mszy Św. w Bowen Hills, w której uczestniczyła część delegatów.

 

Zgodnie z pkt 3 par. 2 statutu Rady Naczelnej poproszono przewodniczącą Funduszu Wieczystego o przedstawienie nazwisk trzech ustępujących administratorów Funduszu. Przewodnicząca Solka-Krajewska wymieniła A. Satałę, M. Nowak i E. Cesarską. Przewodniczący Zjazdu poprosił delegatów o wskazanie kandydatur nowych administratorów, z których  Prezydium Rady Naczelnej wybierze nowych administratorów.  Zaproponowano następujące kandydatury: S. Wiśniowski,

A. Pacewicz, R. Czernkowski, A. Satała, M. Nowak, E. Cesarska (wszyscy z NPW), M. Fibrych (Qld), S. Biała (ATS).

 

W wyniku dyskusji i zaproponowanych podczas Zjazdu postulatów, nowe Prezydium w programie prac w roku 2013-14 zamierza uwzględnić między innymi następujące zadania:

·         stworzyć sprężysty, aktywny sekretariat, który uporządkuje sprawy administracyjne, a w szczególności usprawni funkcjonowanie sekretariatu oraz zajmie się kwestiami komunikacji z organizacjami członkowskimi poprzez wykorzystanie możliwości internetowych takich jak specjalne adresy emaliowe, zewnętrzne platformy komunikacji – jak na przykład elektroniczny biuletyn informacyjny (przy zachowaniu dotychczasowych form przekazywania zawiadomień pocztą lądową do organizacji, które nie korzystają z poczty elektronicznej),

·         powrócić do egzekwowania czynności administracyjnych zgodnie ze statutem Rady Naczelnej, które od lat są zaniedbywane przez kolejne prezydia jak i większość organizacji członkowskich (zwoływanie Zjazdu delegatów oraz opłacanie składek członkowskich w ustawowym terminie),

·         opracować szerszy regulamin weryfikowania i zatwierdzania składek członkowskich, aby uzyskać przejrzystość członkostwa w strukturach organizacji należących do Rady Naczelnej oraz uniknąć drastycznej fluktuacji liczby mandatów w latach wyborczych i niewyborczych,

·         zająć się Funduszem Wieczystym, a przede wszystkim zrewidować jego regulamin, opublikować jasne zasady składania wniosków i przyznawania dotacji (z preferencją do jednorazowego, rocznego cyklu rozdziału dotacji) m. in. na witrynie Rady Naczelnej, a także wprowadzić wyraźnie określone zasady powoływania członków komitetu administracyjnego Funduszu Wieczystego,

·         powołać stały komitet organizacyjny PolArtu, który będzie łącznikiem pomiędzy poprzednim i następnym  komitetem kolejnego festiwalu w danym stanie,

·         zakończyć redakcję i opublikować biuletyn o osadzie polskiej w Polish Hill River w Południowej Australii.

 

Na miejsce 46. Zjazdu zaproponowano Kanberę oraz Brisbane. Wybrano Kanberę. Prezydium ustali i opublikuje datę następnego Zjazdu oraz poinformuje organizacje członkowskie pocztą elektroniczną lub zwykłą.

 

Andrzej Kozek (Puls Polonii) przedstawił witrynę Australian Dictionary of Biography i apelował, aby umieszczać tam biogramy zasłużonych Polaków z Australii.

 

Zjazd zamknięto odśpiewaniem polskiego hymnu narodowego.

 

 

Rzecznik

Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej