wtorek, 13 maja 2014

Komunikat o wyborach do Parlamentu Europejskiego


Komunikat nr 2 Konsulatu Generalnego RP w Sydney z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Konsulat Generalny RP w Sydney informuje, że 23 kwietnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra SZ z dn. 16 kwietnia br. w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w RP dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r., poz. 509, http://dziennikustaw.gov.pl/).

Zgodnie z w/w rozporządzeniem dla wszystkich wyborców zamieszkałych w okręgu konsularnym Sydney utworzono jedną obwodową komisję wyborczą o numerze 10, zarówno dla głosowania osobistego, jak i korespondencyjnego, która mieścić się będzie w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Sydney, pod adresem: 10 Trelawney Street, Woollahra, Sydney, NSW 2025.

Głosowanie odbędzie się w niedzielę, 25 maja 2014 r. w godzinach 7.00-21.00.

Prawo do wybierania w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma obywatel polski, który:

1. Najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

2. Posiada ważny polski paszport,

3. Zostanie wpisany do spisu wyborców.

Warunkiem wzięcia udziału w wyborach w obwodach utworzonych za granicą jest zarejestrowanie się w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula RP lub przedstawienie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez urząd gminy.
Zgłoszeń wyborców do spisu można dokonywać najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów tj. do 22 maja 2014 r. (czwartek).
W przypadku wyborców zamierzających oddać głos korespondencyjnie termin zgłoszenia do spisu wyborców upływa 12 maja 2014 r. (poniedziałek).

Zgłoszenia do spisu wyborców dokonać można poprzez:

  • system E-Wybory: ewybory.msz.gov.pl  - zachęcamy do wyboru tego rodzaju rejestracji jako najwygodniejszego i najbardziej efektywnego sposobu zgłaszania wniosków o umieszczenie w spisie wyborców.
jak również:
 
  • pisemnie na formularzu (formularz do pobrania) przesłanego na numer faksu 02 9327 2216 lub na adres: Konsulat Generalny RP w Sydney, 10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025 - UWAGA - Koniecznym jest aby korespondencja dotarła do urzędu przed upływem terminu dokonywania zgłoszeń;
  • w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza (formularz do pobrania) na adres: sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl;
  • telefonicznie dzwoniąc, pod nr. tel. 02 9363 9816, 02 9327 8600
  • osobiście (ustnie) w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Sydney przy ulicy 10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025  w godzinach urzędowania – http://sydney.msz.gov.pl/pl/o_konsulacie/kontakt/
  • Telegraficznie
Głosowanie korespondencyjne odbywa się w następujący sposób:

1. Wyborca otrzymuje od konsula listem poleconym pakiet wyborczy, który zawiera: kartę do głosowania, kopertę oznaczoną jako „koperta na kartę do głosowania”, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, instrukcję głosowania oraz zaadresowaną kopertę zwrotną. Wysłanie pakietu przez konsula następuje najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów.
 
2. Wyborca powinien oddać głos na karcie do głosowania zgodnie z instrukcją, włożyć kartę do głosowania do „koperty na kartę do głosowania” i ją zakleić. Następnie wyborca wypełnia i podpisuje oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, umieszcza w kopercie zwrotnej zaadresowanej do właściwego konsulatu zaklejoną „kopertę na kartę do głosowania” oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz przesyła na adres konsulatu umieszczony na tej kopercie.
 
3. Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania, czyli do godz. 21.00 w dniu 25 maja 2014 r. Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania.
 
4. Koperty na kartę do głosowania wyjęte przez komisję wyborczą z kopert zwrotnych przekazanych przez konsula są wrzucane do urny wyborczej przeznaczonej do głosowania korespondencyjnego.

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, lecz który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać, wydane przez konsula, zaświadczenie o prawie do głosowania w innym miejscu.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można zgłosić do Konsulatu Generalnego RP w Sydney pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

  1. e-mailowo: sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: 10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025
  3. faksem, nr faksu: 02 9327 2216.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

niedziela, 4 maja 2014

Koncert z okazji kanonizacji JP2

Zespół Muzyczny im. Jana Pawła II zaprasza na
Koncert z okazji KANONIZACJI
 św.JANA PAWŁA II
 “CREDO - FRANCISZKAŃSKA 3
 Klub Polski w Ashfield, 73 Norton Str
18 maja 2014, godz. 15.00
 
  Udział wezmą: Konrad Olszewski z Melbourne - fortepian  
                          Halina Gad, Dorota Banasiak, Agnieszka Rypel-Polkas,
                          Paulina Paździor, siostra.Monika Bury, Piotr Pokorski,
                          Krzysztof Gad, Bogumiła Filip,
                          Zespół Muzyczny: Janis & George Spanos,
                          Zespół Folklorystyczny Pieśni i Tańca “Kujawy”
                          Zespół Muzyczny im. Jana Pawła II w Sydney
 
  Narracja: Bogumiła Filip & Piotr Pokorski
  Scenografia: Elżbieta Wakeham-Materna
  Dźwięk: Marian Polak
  Konferansjer: Andrzej Lubieniecki
  Scenariusz i reżyseria: Bogumiła Filip
wstęp- wolne datki