sobota, 25 marca 2017

Komunikat Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej ws. Adama Gajkowskiego


Komunikat Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) odnośnie votum nieufności i wykluczenia ze składu Prezydium RNPA p. Adama Gajkowskiego

Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) informuje, że podczas obrad  Prezydium w dniu 18 lutego 2017 roku przedyskutowano wypowiedź członka Prezydium RNPA, p. Adama Gajkowskiego, opublikowaną w „Pulsie Polonii” w dniu 6 listopada 2016 roku pt. „Z Adamem Gajkowskim o lustracji”, a skierowaną częściowo pod adresem obecnego Prezydium RNPA. Dyskusja odbyła się w obecności i z udziałem autora wypowiedzi p. Gajkowskiego i zakończyła się przegłosowaniem, w głosowaniu tajnym, votum nieufności dla p. Gajkowskiego, jako członka Prezydium RNPA (bez głosu sprzeciwu, z jednym głosem wstrzymującym się).

Po ustaleniu implikacji statutowych i organizacyjnych jakie wynikają z otrzymania przez aktywnego członka Prezydium RNPA votum nieufności, na kolejnym zebraniu Prezydium w dniu 23 lutego br., również w obecności p. Gajkowskiego, przedłożono pod głosowanie wniosek o wykluczenie p. Gajkowskiego z Prezydium RNPA. Złożony wniosek przegłosowano w głosowaniu jawnym, w obecności p. Gajkowskiego na Jego niekorzyść (bez głosu sprzeciwu, z jednym głosem wstrzymującym się).

Poniżej, Prezydium wyjaśnia i uzasadnia swoje stanowisko oraz podjęte decyzje w sprawie będącej przedmiotem dyskusji podczas obrad 18 i 23 lutego br. 

W wypowiedzi opublikowanej 6 listopada („Z Adamem Gajkowskim o lustracji”), członek Prezydium RNPA p. Gajkowski sklasyfikowal typy agentur, które mogą, bądź działają w środowiskach polonijnych, i w tym kontekście działaniom obecnego Prezydium RNPA przypisał typ „agentury wpływu”. Poniżej fragment opublikowanej wypowiedzi p. Gajkowskiego (całość pod: http://www.zrobtosam.com/PulsPol/Puls3/index.php?sekcja=3&arty_id=16162):

„agentura może być różnego stopnia. To może być agentura tylko i wyłącznie takich ludzi, którzy donosili na działaczy polonijnych (...). To może być agentura typu wojskowego, postsowieckiego, (...) może być agentura wpływu, która nie działa na zasadzie donosów, tylko wykonuje konkretne działania. Gdy np. trzeba napisać jakiś artykuł dlaczego Polonia ma być apolityczna, ta agentura staje w jednym szeregu i pisze o tym”.

Prezydium uznało, że ostatnia z wymienionych przez p. Gajkowskiego typ agentur („agentura wpływu”), poprzez szczególny przykład formy jej działania jaką podał Autor - „Gdy np.  trzeba napisać jakiś artykuł dlaczego Polonia ma być apolityczna, ta agentura staje w jednym szeregu i pisze o tym” - bezpośrednio odnosi się do działań obecnego Prezydium RNPA. Wynika to stąd, iż Prezydium RNPA, w swoim Komunikacie sygnowanym przez Prezesa RNPA (http://www.zrobtosam.com/PulsPol/Puls3/index.php?sekcja=1&arty_id=15220) oraz Komentarzu podpisanym przez Rzecznika RNPA (http://www.zrobtosam.com/PulsPol/Puls3/index.php?sekcja=1&arty_id=15227) opublikowanych w „Pulsie Polonii” w styczniu 2016 roku, wyjaśnia statutowy zapis o apolityczności RNPA, zatem, stwierdzeniem p. Gajkowskiego, wpisuje sie tym samym w typ „agentury wpływu”. Biorąc pod uwagȩ fakt, że p. Gajkowski, jako członek Prezydium RNPA, zna publikacje Prezydium oraz zna i rozumie statut RNPA, w tym zapis o apolitycznosci organizacji, członkowie Prezydium uznali wypowiedź p. Gajkowskiego za jednoznaczne, bezpośrednie i bezpodstawne oskarżenie o agenturę pod adresem Prezydium RNPA.

Prezydium RNPA, 18-go lutego br. podczas pierwszych obrad w pełnym składzie po publikacji testu „Z Adamem Gajkowskim o lustracji” (6.11.2016), poprosiło p. Gajkowskiego o stosowne wyjaśnienia. W trakcie dyskusji, kilkakrotnie ponawiane pod adresem p. Gajkowskiego propozycje kompromisu, np. w formie publikacji sprostowania i przeprosin pod adresem Prezydium RNPA i jego członków, zostały przez p. Gajkowskiego odrzucone. Swoich propozycji rozwiazania konfliktu p. Gajkowski nie przedstawił. W obronie dobrego imienia Prezydium i organizacji którą reprezentuje, przedłożono pod głosowanie wniosek o votum nieufności dla p. Gajkowskiego jako czlonka Prezydium RNPA. Wniosek przegłosowano na niektorzyść p. Gajkowskiego. Na kolejnym zebraniu Prezydium w dniu 23 lutego br., również w obecności p. Gajkowskiego, przedłożono pod głosowanie wniosek o wykluczenie Go z Prezydium RNPA, jako członka który utracil zaufanie pozostałych członkow Prezydium. Przed głosowaniem, w otwartej dyskusji, nikt z uczestników zebrania nie zabrał głosu. Złożony wniosek również przegłosowano na niekorzyść p. Gajkowskiego.

Prezydium podkreśla, że decyzje o wykluczeniu p. Gajkowskiego ze składu Prezydium podjȩto w oparciu o zapisy statutowe dotyczące członka Prezydium RNPA który utracił zaufanie pozostałych członkow tego gremium, a wybranego na tȩ funkcjȩ podczas Zjazdu Delegatów w trybie zwyklym, przewidzianym w statucie RNPA, jak to miało miejsce w przypadku p. Gajkowskiego. Prezydium informuje również, że skierowało wniosek do Komisji Arbitrażowej z prośbą o weryfikację podstaw statutowych i zastosowanej procedury w wyniku której wykluczono p. Gajkowskiego z Prezydium RNPA. Cały incydent i jego konsekwencje będą również przedmiotem dyskusji na 49. Zjeżdzie Delegatów w maju br.

Prezydium wyraża nadziejȩ, iż wykluczając ze swego składu p. Gajkowskiego w niczym nie narusza statusu i powagi działań p. Gajkowskiego jako członka Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP. Prezydium potwierdza przy tym swoje uprzednie stanowisko, że p. Gajkowski, niezależnie od tego czy jest, bądź nie jest członkiem Prezydium RNPA, nie posiada mandatu reprezentanta zorganizowanej Polonii australijskiej w Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP. Prezydium przypomina, że żadna organizacja polonijna w Australii, w tym RNPA, nie otrzymała zaproszenia do wyboru swojego przedstawiciela do Rady Konsultacyjnej, zatem takiego wyboru nie dokonała. Pan  Gajkowski został czlonkiem Rady Konsultacyjnej z nominacji Marszałka Senatu RP i jako taki pozostaje reprezentantem p. Marszałka w Polonii australijskiej (z nieznanym bliżej zakresem obowiązków i kompetencji). Taka rola członka reaktywowanej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP pozostaje nowością w relacjach Polonii australijskiej z instytucjami parlamentarnymi w Polsce i wszyscy siȩ tej nowej sytuacji uczą, p. Gajkowski również. Życzmy wiȩc sobie wzajemnie, dla dobra Polonii australijskiej, by owa nauka i zdobywana wiedza nie zostały zbyt szybko zapomniane.

W imieniu Prezydium RNPA

Ita Szymanska
Rzecznik
21 marca 2017 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.