piątek, 2 października 2015

WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP


OBWIESZCZENIE

WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP

Konsulat Generalny RP w Sydney informuje, że 23 września 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra SZ z dn. 22 września br. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1459, http://dziennikustaw.gov.pl/).

 

Zgodnie z w/w rozporządzeniem dla wszystkich wyborców zamieszkałych w okręgu konsularnym KG RP w Sydney utworzono dwie obwodowe komisje wyborcze:

 

OKW nr  9 -  zarówno dla głosowania osobistego, jak i korespondencyjnego, która mieścić się będzie w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Sydney pod adresem: 10 Trelawney Street, Woollahra, Sydney, NSW 2025

Oraz

OKW nr 10 - dla głosowania osobistego, która mieścić będzie się w Domu Polskim Syrena, pod adresem: 1325 Stud Rd, Rowville, Melbourne, VIC 3178

 

Głosowanie odbędzie się w niedzielę 25 października 2015 r. w godzinach 7.00-21.00.

 

Prawo do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP ma obywatel polski, który:

1. Najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

2. Posiada ważny polski paszport,

3. Zostanie wpisany do spisu wyborców.

Warunkiem wzięcia udziału w wyborach w obwodach utworzonych za granicą jest zarejestrowanie się w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula RP lub przedstawienie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez urząd gminy w Polsce. Zgłoszeń wyborców do spisu można dokonywać najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów tj. do 22 października 2015 r. (czwartek).  

W przypadku wyborców zamierzających oddać głos korespondencyjnie termin zgłoszenia do spisu wyborców upływa 7 października 2015 r. (środa).

 

Zgłoszenia do spisu wyborców dokonać można poprzez:

 

§  system E-Wybory: https://ewybory.msz.gov.pl   - zachęcamy do wyboru tego rodzaju rejestracji jako najwygodniejszego i najbardziej efektywnego sposobu zgłaszania wniosków o umieszczenie w spisie wyborców.

jak również:

§  pisemnie na formularzu (egzemplarz do pobrania w okienku bądź ze strony internetowej konsulatu) przesłanego na numer faksu 02 9327 2216 lub na adres: Konsulat Generalny RP w Sydney, 10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025 - UWAGA - Koniecznym jest aby korespondencja dotarła do urzędu przed upływem terminu dokonywania zgłoszeń;

§  w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza (egzemplarz do pobrania w okienku bądź ze strony internetowej konsulatu) na adres: sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl;

§  telefonicznie, pod nr. tel. 02 9363 9816, 02 9327 8600

§  osobiście (ustnie) w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Sydney przy ulicy 10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025  w godzinach urzędowania http://sydney.msz.gov.pl/pl/o_konsulacie/kontakt/

§  Telegraficznie

 

Głosowanie korespondencyjne odbywa się w następujący sposób:

 

1. Wyborca otrzymuje od konsula listem poleconym pakiet wyborczy, który zawiera: kartę do głosowania, kopertę oznaczoną jako „koperta na kartę do głosowania”, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, instrukcję głosowania oraz zaadresowaną kopertę zwrotną. Wysłanie pakietu przez konsula następuje najpóźniej na 13 dni przed dniem wyborów.

2. Wyborca powinien oddać głos na karcie do głosowania zgodnie z instrukcją, włożyć kartę do głosowania do „koperty na kartę do głosowania” i ją zakleić. Następnie wyborca wypełnia i podpisuje oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, umieszcza w kopercie zwrotnej zaadresowanej do właściwego konsulatu zaklejoną „kopertę na kartę do głosowania” oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz przesyła na adres konsulatu umieszczony na tej kopercie.

3. Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania, czyli do godz. 21.00 w dniu 25 października 2015 r. Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania.

4. Koperty na kartę do głosowania wyjęte przez komisję wyborczą z kopert zwrotnych przekazanych przez konsula są wrzucane do urny wyborczej.

 

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, lecz który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać, wydane przez konsula, zaświadczenie o prawie do głosowania w innym miejscu.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia można zgłosić do Konsulatu Generalnego RP w Sydney pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 23 października 2015 r. :


2.   pisemnie, na adres: 10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025

3.   faksem, nr faksu: 02 9327 2216.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.