czwartek, 24 września 2015

Wybory parlamentarne 2015 r. KOMUNIKAT

Komunikat nr 1 z dnia 24 września 2015 r. Konsulatu Generalnego w Sydney w sprawie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

Konsulat Generalny RP w Sydney zawiadamia, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP termin przeprowadzenia wyborów wyznaczono na dzień 25 października 2015 r. (niedziela) w godzinach 7.00-21.00.

Prawo udziału w wyborach ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport oraz zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, określającym terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych, informacje o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych do głosowania korespondencyjnego, zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu 5 października 2015 r.

Na terytorium Związku Australijskiego wstępnie planowane jest przeprowadzenie wyborów w trzech obwodowych komisjach wyborczych:

1.       Canberra – Ambasada RP, 7 Turrana Street, ACT 2600

2.       Sydney – Konsulat Generalny RP, 10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025

3.       Melbourne – Dom Polski Syrena, 1325 Stud Rd, Rowville, Melbourne, VIC 3178

Jednocześnie informujemy, że będzie możliwość głosowania korespondencyjnego, które umożliwi skorzystanie z czynnego prawa wyborczego osobom zamieszkałym poza Sydney, Canberrą i Melbourne. Dla celów głosowania korespondencyjnego zaproponowano następującą obwodową komisję wyborczą:

1.       Canberra - Ambasada RP, 7 Turrana Street, ACT 2600

2.       Sydney -  Konsulat Generalny RP, 10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025

 

Głosowanie w obwodzie głosowania na podstawie zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców.

Osoba uprawniona do głosowania stale zamieszkała za granicą oraz osoba uprawniona do głosowania stale zamieszkała w Polsce, a przebywająca czasowo za granicą, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinna dokonać u właściwego konsula zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą.

Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie pod nr. tel. 02 9363 9816, 02 9327 8600, telefaksem pod nr. 02 9327 2216, telegraficznie lub w formie elektronicznej. W najbliższych dniach zostanie uruchomiony system indywidualnej rejestracji o czym poinformujemy w następnym komunikacie.

 

W zgłoszeniu należy podać:

nazwisko i imię (imiona),

imię ojca,

datę urodzenia,

numer ewidencyjny PESEL,

adres zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej do glosowania za granicą,

adres zamieszkania osoby uprawnionej do głosowania w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),

numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 22 października 2015 r.

 

Głosowanie korespondencyjne

Osoba uprawniona do głosowania stale zamieszkała za granicą oraz osoba uprawniona do głosowania stale zamieszkała w Polsce, a przebywająca czasowo za granicą, może głosować korespondencyjnie. W tym celu powinna dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego u właściwego konsula.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do głosowania, najpóźniej w 18. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 7 października 2015 r. (rozdział 6a art. 53b § 1 Kodeksu wyborczego).

 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefonicznie pod nr. tel. 02 9363 9816, 02 9327 8600, telefaksem pod nr. 02 9327 2216, telegraficznie lub w  formie elektronicznej.

W najbliższych dniach zostanie uruchomiony system indywidualnej rejestracji, o czym poinformujemy w następnym komunikacie.

 


W zgłoszeniu należy podać:

oznaczenie referendum, którego dotyczy zgłoszenie,

· nazwisko i imię (imiona),

imię ojca,

datę urodzenia,

numer ewidencyjny PESEL,

adres zamieszkania lub pobytu za granicą osoby uprawnionej do głosowania,

adres zamieszkania w kraju osoby uprawnionej do głosowania, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),

numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy zawierający kartę do głosowania albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego u konsula.

W przypadku gdy, osoba uprawniona do głosowania zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, osobie tej nie wydaje się zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów po wysłaniu do niej pakietu wyborczego. Taka możliwość istnieje wyłącznie w sytuacji, kiedy osoba ta zwróciła pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.


Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej naszego urzędu, na której na bieżąco w kolejnych komunikatach będziemy podawali wszelkie aktualne informacje na temat wyborów: www.sydney.msz.gov.pl

Akty prawne oraz uchwały i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl 
 
Marta Kieć-Gubała

Konsulat Generalny RP w Sydney
10 Trelawney St., Woollahra, 2025 NSW
Telefon: +61 2 9327 8600
Faks: +61 2 9327 2216
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.