środa, 13 maja 2015

Komunikat w sprawie II tury wyborów Prezydenta RP

Komunikat nr 3 Konsulatu Generalnego RP w Sydney z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie II tury wyborów Prezydenta RP.

Konsulat Generalny RP w Sydney informuje, że Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła dzisiaj (12 maja 2015) wyniki głosowania w I turze wyborów Prezydenta RP. 

Konsekwencją rozkładu głosów jest konieczność przeprowadzenia II tury głosowania, która będzie miała miejsce 24 maja br. 

W Australii głosować będzie można, tak jak w pierwszej turze, w trzech obwodowych komisjach wyborczych:

OKW nr 8 - zarówno dla głosowania osobistego, jak i korespondencyjnego, która mieścić się będzie w siedzibie Ambasady Polskiej w Canberrze pod adresem 7 Turrana Street, Yarralumla, ACT 2600

OKW nr  9 -  zarówno dla głosowania osobistego, jak i korespondencyjnego, która mieścić się będzie w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Sydney pod adresem: 10 Trelawney Street, Woollahra, Sydney, NSW 2025

OKW nr 10 - dla głosowania osobistego, która mieścić będzie się w siedzibie Federacji Polskich Organizacji w Melbourne pod adresem: Suite 305, 3 Chester Street, Oakleigh, VIC 3166


Głosowanie odbędzie się w niedzielę 24 maja 2015 r. w godzinach 7.00-21.00.


Wyborcy, którzy wpisali się do spisu wyborców przed I turą głosowania będą ujęci w spisie wyborców podczas powtórnego głosowania. Nie ma możliwości zmiany obwodu głosowania w inny sposób, niż poprzez pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania od konsula.

Wyborcy, którzy przed głosowaniem w I turze zarejestrowali się do głosowania korespondencyjnego, w II turze będą również głosowali korespondencyjnie. Konsul wyśle im pakiety wyborcze na ten sam adres, na który wysłał je przed I turą. Nie ma możliwości zmiany tego adresu ani sposobu otrzymania pakietu (z wysłania na odbiór osobisty). Zmiana formy głosowania na osobistą może nastąpić wyłącznie poprzez pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania przed wysłaniem przez konsula pakietu, lub po tym terminie, jeśli wyborca zwróci pakiet w stanie nienaruszonym. Wyborca może też, analogicznie jak w I turze dostarczyć pakiet osobiście konsulowi lub komisji wyborczej podczas głosowania.

Istnieje natomiast możliwość zmiany sposobu głosowania z osobistego na korespondencyjny. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do dn. 14 maja br.

Podobnie jak w I turze, wyborca (tylko zgłaszający się po raz pierwszy do spisu lub zmieniający tryb głosowania z osobistego na korespondencyjny) może też zadeklarować osobisty odbiór pakietu do głosowania korespondencyjnego.

Do głosowania w II turze będą mogli zarejestrować się wyborcy, którzy nie zarejestrowali się do głosowania za granicą przed I turą i nie pobrali zaświadczeń o prawie do głosowania (wyborcy, którzy pobrali zaświadczenia nie mogą zostać wpisani do spisu).

Termin zgłaszania wniosków o wpisanie do spisu wyborców upływa 3 dni przed dniem głosowania, czyli 21 maja br., system e-wybory zostanie zablokowany dla wyborców o godz. 24.00 czasu miejscowego. Wnioski o wpisanie do spisu do głosowania korespondencyjnego należy złożyć nie później, niż 10 dni przed dniem głosowania, czyli do 14 maja br.

Prawo do głosowania w wyborach Prezydenta RP ma obywatel polski, który:

1. Najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

2. Posiada ważny polski paszport,

3. Zostanie wpisany do spisu wyborców.

 
Zgłoszenia do spisu wyborców dokonać można poprzez:


§  system E-Wybory: https://ewybory.msz.gov.pl   - zachęcamy do wyboru tego rodzaju rejestracji jako najwygodniejszego i najbardziej efektywnego sposobu zgłaszania wniosków o umieszczenie w spisie wyborców.

jak również:

§  pisemnie na formularzu link_do_formularza przesłanego na numer faksu 02 9327 2216 lub na adres: Konsulat Generalny RP w Sydney, 10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025 - UWAGA - Koniecznym jest aby korespondencja dotarła do urzędu przed upływem terminu dokonywania zgłoszeń;

§  w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza link_do_formularza na adres: sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl;

§  telefonicznie, pod nr. tel. 02 9363 9816, 02 9327 8600

§  osobiście (ustnie) w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Sydney przy ulicy 10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025  w godzinach urzędowania – http://sydney.msz.gov.pl/pl/o_konsulacie/kontakt/

§  Telegraficznie


Głosowanie korespondencyjne odbywa się w następujący sposób:


1. Wyborca otrzymuje od konsula listem poleconym pakiet wyborczy, który zawiera: kartę do głosowania, kopertę oznaczoną jako „koperta na kartę do głosowania”, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, instrukcję głosowania oraz zaadresowaną kopertę zwrotną. Wysłanie pakietu przez konsula następuje najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów.

2. Wyborca powinien oddać głos na karcie do głosowania zgodnie z instrukcją, włożyć kartę do głosowania do „koperty na kartę do głosowania” i ją zakleić. Następnie wyborca wypełnia i podpisuje oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, umieszcza w kopercie zwrotnej zaadresowanej do właściwego konsulatu zaklejoną „kopertę na kartę do głosowania” oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz przesyła na adres konsulatu umieszczony na tej kopercie.

3. Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania, czyli do godz. 21.00 w dniu 24 maja 2015 r. Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania.

4. Koperty na kartę do głosowania wyjęte przez komisję wyborczą z kopert zwrotnych przekazanych przez konsula są wrzucane do urny wyborczej przeznaczonej do głosowania korespondencyjnego.


Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, lecz który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać, wydane przez konsula, zaświadczenie o prawie do głosowania w innym miejscu.


Wniosek o wydanie zaświadczenia można zgłosić do Konsulatu Generalnego RP w Sydney pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 22 maja 2015 r. :

1.       e-mailowo: sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl

2.       pisemnie, na adres: 10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025

3.       faksem, nr faksu: 02 9327 2216.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

 
Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.